Visie

De buurtsportvereniging bouwt aan leefbare en kansrijke wijken via sport en bewegen.


Missie

De buurtsportvereniging biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijke kwetsbare wijken en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen.

We doen dit via de laagdrempelige organisatievorm van de buurtsportvereniging voor sport- en bewegingsbeoefening en deling van kennis en ervaring. We kiezen hierbij voor samenwerking met netwerkpartners en waar mogelijk voor duurzame verzelfstandiging van onze initiatieven via empowerment van onze deelnemers en partners.


Doelstelling

Het verzorgen van een sportieve vrijetijdsbesteding naar de wensen van de bewoners van het stadsdeel en specifiek voor de focuswijken Moerwijk, Bouwlust, Vrederust en Morgenstond. Waardoor meer buurtbewoners er een sportieve vrijetijdsbesteding op na zullen gaan houden. Betrekken van de bewoners bij de organisatie en de uitvoering van de activiteiten.

De buurtsportvereniging is het instrument om de verschillende initiatieven te bundelen.